Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Nee, meer info

Privacybeleid

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSEL

 1. De winkel DUCK (uitgebaat door CAPE COD nv met maatschappelijke zetel te 18,rue Saint Adalbert 4000 Liège,ingeschreven in de KBO onder het nummer 0424 180 604), hierna ‘DUCK’ genoemd, exploiteert een online verkoopplatform door middel van de website www.duck.be (hierna ‘site’ genoemd).

 2. Alle door ons verzamelde persoonsgegevens (hierna de ‘gegevens’ genoemd) worden behandeld in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 bekend als de ‘Wet op de elektronische communicatie’, gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

 3. U wordt verzocht dit privacybeleid (hierna het ‘charter’ genoemd) aandachtig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

 1. Het charter beschrijft de genomen maatregelen met betrekking tot het gebruik en beheer van uw gegevens tijdens uw bezoek aan de site, alsook uw rechten als gebruiker van de site.

 2. Het charter is van toepassing op alle diensten die DUCK via de site aanbiedt.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE VERZAMELD KUNNEN WORDEN

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen wij op verschillende manieren informatie (inclusief gegevens) verzamelen:

 1. Gegevens verstrekt door de gebruikers. Gegevens die u op de site invult, worden verzameld met als doel het verwerken en afhandelen van uw bestellingen door DUCK en zijn partners.

 2. Informatie verzameld door middel van technologische tools. Tijdens het surfen op onze site kunnen onze informaticasystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type browser. We maken eveneens gebruik van cookies om informatie te verzamelen over de datum en het uur van uw bezoek of over de bezochte zones van de site.

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

 1. De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om uw bestellingen te verwerken en verder op te volgen. Ze worden eveneens gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren door de informatie die u ons verstrekt over de functionaliteiten, de performantie en de ondersteuning van onze diensten.

 2. We kunnen de door ons of via verschillende media verzamelde gegevens gebruiken voor promotionele, commerciële of informatieve doeleinden. Zo kunnen we een efficiënter gebruik van de site mogelijk maken en u op de hoogte houden van onze nieuwigheden en onze aanbiedingen van het moment door u gratis nieuwsbrieven aan te bieden. Tenzij u daartegen bezwaar maakt, kunnen we u na het gebruik van de diensten van DUCK op elektronische wijze informatie sturen over het gebruik van de site en over onze promoties.

 3. Het zou kunnen dat we deze gegevens gebruiken om onderzoek te doen naar een mogelijke verbetering van onze diensten.

 4. Het zou kunnen dat we uw gegevens openbaar maken als dat noodzakelijk blijkt (a) voor de naleving van de van toepassing zijnde wetgeving of de opvolging van een gerechtelijk bevel; of (b) om onze rechten of de rechten van de gebruikers van de site te beschermen en te verdedigen.

 5. Het zou kunnen dat we uw gegevens overmaken aan onze partners van direct marketing, in het geval u ervoor opteert om onze promotionele informatie te ontvangen. We zullen in elk geval alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de genoemde bedrijven zich aan dit charter houden. Ons beleid verbiedt deze bedrijven om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van producten en/of diensten op uitdrukkelijke vraag van DUCK.

 6. We kunnen de gegevens ‘anonimiseren’ door persoonlijke elementen zoals naam en e-mailadres te verwijderen en door de gegevens te groeperen voor gebruik in marktonderzoek of voor andere professionele doeleinden. In dat geval zou het kunnen dat we de anoniem gemaakte informatie aan derden doorgeven.

 7. Met uitzondering van de gevallen beschreven in onderhavig artikel staan we het verkopen of het overmaken van gegevens aan derden niet toe zonder uw voorafgaande goedk

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

 1. U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw gegevens en het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden. U kunt dit recht uitoefenen door een schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel van DUCK, klantendienst, 18 rue Saint Adalbert 4000 LIEGE of een e-mail te sturen naar: info@duck.be
 2. Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, kunt u gebruik maken van uw recht tot verzet door te klikken op de afmeldlink die zich onderaan elke nieuwsbrief bevindt. Aan uw aanvraag tot uitschrijving zal gevolg gegeven worden zodra u een bevestigingsbericht heeft ontvangen. Als dat niet het geval is, kunt u het recht tot verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van onderhavig charter.

ARTIKEL 6: RECHT OP TOEGANG, WIJZIGING, VERBETERING EN VERWIJDERING

 1. U heeft toegangsrecht tot uw gegevens alsook het recht uw gegevens te wijzigen, te verbeteren en te verwijderen door een schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel van DUCK.

 2. Alvorens in te gaan op een verzoek tot wijziging, verbetering of verwijdering van uw gegevens kunnen wij u vragen zich te identificeren.

ARTIKEL 7: BEVEILIGING

Teneinde de gegevens te beveiligen, wordt de site beschermd door een SSL-beveiligingscertificaat dat de versleuteling van de op de site opgeslagen gegevens garandeert.